skočit na obsah

Povodňové plány

Povodňový plán

ENVIPARTNER, s.r.o. založila a s velkým zájmem úspěšně provozuje "Elektronický Digitální Povodňový Portál - EDPP" - www.edpp.cz, který poskytuje nejen obcím, městům, ORP a svazkům obcí komplexní zajištění služeb v oblasti povodňové ochrany. Jednou z hlavních náplní naší činnosti je zpracování povodňových plánů dle představ klienta jak v klasické, tak i velmi oblíbené digitální formě.

Dále pro naše klienty zajišťujeme správu, přenos, úschovu dat a pravidelnou aktualizaci spojenou s povodňovými plány nebo celými digitálními povodňovými a hlásnými systémy.

Dle vašich požadavků a představ pro vás zrealizujeme:

Zpracování povodňového plánu

Zpracováváme nové povodňové plány pro obce, města, ORP, mikroregiony či svazky obcí. V rámci zpracování vám zajistíme veškeré nezbytně nutné podklady k zahájení činností spojených s kompletním vyhotovením vašeho povodňového plánu či digitálního povodňového plánu. Na základě zjištěných informací z podkladových dat vyhotovíme nový povodňový plán či nový digitální povodňový plán.

Aktualizace povodňového plánu

Dle §71 zákona 254/2001 Sb. (vodní zákon) provádíme každoroční povinné aktualizace jak povodňových plánů, tak i digitálních povodňových plánů. Aktualizace povodňového plánu je v současné době velmi důležitá a mnohdy podceňovaná činnost. Aktuální a veřejně přístupný digitální povodňový plán slouží nejen členům povodňové komise, ale i občanům, k tomu aby včas a efektivně zareagovali na mimořádnou událost.

Zpracování povodňových plánů vlastníků nemovitostí (PPVN)

Mezi základní přípravná opatření v ochraně před povodněmi patří tvorba povodňových plánů a to nejen plánů obcí, ORP, měst a krajů, ale také jednotlivých vlastníků nemovitostí. Pro naše klienty zajišťujeme vyhotovení a správu povodňových plánů vlastníků nemovitostí jak v klasické podobě, tak i v digitální podobě. Vlastníci pozemků a staveb, které se nacházejí v záplavovém území nebo zhoršují průběh povodně, jsou na základě zákona č. 254/2001 Sb. povinni zajistit, aby nebyly zhoršovány odtokové podmínky a průběh povodně.

Zpracování povodňového a havarijního plánu stavby

Pro potřeby DSP (dokumentace pro stavební povolení) zpracováváme povodňové a havarijní plány staveb, včetně zajištění nezbytných vyjádření.

Školení povodňové komise a koncových uživatelů

Po zpracování a kompletním schválení povodňového plánu nadřízenými orgány provádíme zaškolení předsedy povodňové komise, členů povodňové komise a dalších kompetentních osob. Nabízíme jak klasické školení v dané lokalitě za pomocí podpůrných materiálů, tak i on-line školení prostřednictvím moderních výukových metod (e-learning).