Strategie boje se suchem

Nabízíme vypracování strategie boje proti suchu v katastru obce či města. Na základě společného terénního šetření vytipujeme místa pro zadržení vody v krajině, omezení důsledků přívalových povodní a snížení eroze půdy. Výstupem je kompletní dokument včetně mapové prohlížečky jako podklad pro další řešení této problematiky.

Strategie boje se suchem se stává nezbytným dokumentem, který hodnotí projevy a dopady sucha v konkrétním místě. Zmapujeme dané území za pomoci nejnovějších moderních metod. Provedeme fotodokumentaci současného stavu mapovou aplikací GISELLA a vše propojíme s aktuálními daty o vývoji sucha v krajině.

Součástí strategie boje proti suchu je zhodnocení katastru obce v kontextu sucha a zadržování vody v krajině. Vliv na dopady sucha mají poloha obce a častější výskyt srážkových a teplotních extrémů a nevhodné využívání krajiny. Za pomoci analýzy meteorologických dat a jejich prezentace vhodným způsobem provedeme zvýšení informovanosti obyvatel v této problematice. Návrhy opatření ve strategii boje se suchem budou vhodně navázány na příslušné dotační tituly.

Strategie boje se suchem

Při vytváření strategie boje se suchem pro vaši obec budeme postupovat podle následujících bodů:

 • Provedeme komplexní terénní průzkum území
 • Vytvoříme rešerši hydrologických podkladů
 • Zapojíme veřejnost za pomoci pocitové mapy případně rozhovorů
 • Vytvoříme analýzu meteorologických dat pro dané území
 • Zpracujeme družicová data a indexy sucha
 • Propojíme strategii s aktuálními daty o vývoji sucha online
 • Propojíme strategii s předpovědními a výstražnými systémy prostřednictvím mapové prohlížečky
 • Navrhneme opatření v krajině (viz níže)
 • Zpracujeme podklady pro pozemkové úpravy v obci
 • Propojíme výstupy s dotačními tituly

Návrhy opatření v krajině

Ze strategie vzejde návrh opatření boje se suchem. Nejčastěji se jedná o kombinaci následujících opatření:

 • Obnova krajinných prvků
 • Revitalizace a renaturace vodních toků a niv, lužních lesů, pramenišť a jiných mokřadů
 • Podpora přirozených rozlivů v ploše povodí
 • Budování malých vodních nádrží s ekosystémovými funkcemi
 • Doporučení změny zemědělského a lesního hospodaření, které přispívají nezanedbatelnou měrou k dlouhodobému zvýšení zásob vláhy v půdě a podzemní vody v povodí a k dobré funkci malého vodního oběhu vody v krajině
 • Návrhy na udržitelné hospodaření s půdou, lepší management již nefunkčních melioračních zařízení
 • Návrhy opatření v intravilánu doporučení na opětovné užívání přečištěné odpadní vody
 • Doporučení na efektivní využívání srážkové vody

Strategie boje se suchem bude zpracována na základě místního terénního šetření, komunikace s místní samosprávou a s využitím nejmodernějších technologií pro zpracování dat.

Kontaktní osoba

Mgr. Lucie Machová
vedoucí vodohospodářských projektů
735 176 364
machova.l@envipartner.cz