Boj se suchem

Nabízíme vypracování strategie boje proti suchu v katastru obce či města. Na základě společného terénního šetření vytipujeme místa pro zadržení vody v krajině, omezení důsledků přívalových povodní a snížení eroze půdy. Výstupem je kompletní dokument včetně mapové prohlížečky jako podklad pro další řešení této problematiky.

Strategie boje se suchem se stává nezbytným dokumentem, který hodnotí projevy a dopady sucha v konkrétním místě. Zmapujeme dané území za pomoci nejnovějších moderních metod. Provedeme fotodokumentaci současného stavu mapovou aplikací GISELLA a vše propojíme s aktuálními daty o vývoji sucha v krajině.

Součástí strategie boje proti suchu je zhodnocení katastru obce v kontextu sucha a zadržování vody v krajině. Vliv na dopady sucha mají poloha obce a častější výskyt srážkových a teplotních extrémů a nevhodné využívání krajiny. Za pomoci analýzy meteorologických dat a jejich prezentace vhodným způsobem provedeme zvýšení informovanosti obyvatel v této problematice. Návrhy opatření ve strategii boje se suchem budou vhodně navázány na příslušné dotační tituly.

Strategie boje se suchem

 • Komplexní terénní průzkum území
 • Rešerše hydrologických podkladů
 • Zapojení veřejnosti za pomoci pocitové mapy popřípadě rozhovorů
 • Analýza meteorologických dat pro dané území
 • Zpracování družicových dat a indexů sucha
 • Online propojení strategie s aktuálními daty o vývoji sucha
 • Propojení s předpovědními a výstražnými systémy prostřednictvím mapové prohlížečky
 • Návrhy opatření v krajině (viz níže)
 • Podklad pro pozemkové úpravy v obci
 • Propojení s dotačními tituly

Návrhy opatření v krajině

 • Obnova krajinných prvků
 • Revitalizace a renaturace vodních toků a niv, lužních lesů, pramenišť a jiných mokřadů
 • Podpora přirozených rozlivů v ploše povodí
 • Budování malých vodních nádrží s ekosystémovými funkcemi
 • Doporučení změny zemědělského a lesního hospodaření, které přispívají nezanedbatelnou měrou k dlouhodobému zvýšení zásob vláhy v půdě a podzemní vody v povodí a k dobré funkci malého vodního oběhu vody v krajině
 • Návrhy na udržitelné hospodaření s půdou, lepší management již nefunkčních melioračních zařízení
 • Návrhy opatření v intravilánu doporučení na opětovné užívání přečištěné odpadní vody
 • Doporučení na efektivní využívání srážkové vody

Strategie boje se suchem bude zpracována na základě místního terénního šetření, komunikace s místní samosprávou a s využitím nejmodernějších technologií pro zpracování dat.

Kontaktní osoba

Mgr. Lucie Machová

vedoucí vodohospodářských projektů

735 176 364