Dotační poradenství

Naše společnost se specializuje zejména na získávání dotací pro obce či města. Svým klientům poskytujeme komplexní poradenství při přípravě projektu, jako je studie proveditelnosti, příprava projektové dokumentace, vyhotovení žádosti o dotaci přes organizaci výběrového řízení a kompletní administraci projektu. Žádosti o dotace vám zpracujeme na míru, najdeme vhodný dotační titul, provedeme dotační analýzu a zajistíme odborné posouzení.

Voda

 • Vodovody, kanalizace a čistírny odpadních vod
 • Rybníky, poldry nebo soustava poldrů
 • Úprava a zkapacitnění koryt a niv s vlivem na protipovodňovou ochranu
 • Studie odtokových poměrů vč. návrhu možných protipovodňových opatření
 • Budování, rozšíření a zkvalitnění informačních, hlásných, předpovědních a výstražných systémů (místní informační systém – bezdrátové rozhlasy)
 • Digitální povodňové plány obcí, měst, ORP a krajů
 • Akumulační podzemní nádrže na zachytávání srážkových vod
 • Budování propustných zpevněných povrchů
 • Zdroje pitné vody

Odpady

 • Kompostéry pro občany
 • Štěpkovače a drtiče
 • Vybudování sběrných dvorů nebo sběrných míst
 • Dovybavení sběrných dvorů
 • Zavedení odděleného sběru odpadů, nádoby na separovaný odpad
 • Kontejnery na textil
 • Opakovaně použitelné nádobí a obaly (kelímky)

Příroda a krajina

 • Výsadba zeleně, obnova krajinných prvků (remízky, aleje, větrolamy), břehových porostů a historických krajinných struktur (polních cest)
 • Obnova rybníků a mezí
 • Opatření proti vodní a větrné erozi
 • Zakládání parků, stromořadí, městských a obecních lesoparků, školních zahrad a regenerace zeleně kolem sídel
 • Revitalizace brownfields

Občanská vybavenost

 • Výstavba a modernizace přestupních terminálů veřejné dopravy
 • Cyklostezky, cyklotrasy a chodníky
 • Oprava místních komunikací
 • Dětská a sportovní hřiště
 • Rekonstrukce veřejného osvětlení
 • Výstavba, stavební úpravy a vybavení MŠ, ZŠ, SŠ, domů dětí a mládeže
 • Revitalizace kulturních památek (hřbitovy, kaple, pomníky, kříže)
 • Zefektivnění chodu obecních úřadů
 • Pořízení dokumentů územního rozvoje, strategické dokumenty a pasporty
 • Digitalizace veřejné správy, úřední desky a kiosky

Energie

 • Obnovitelné zdroje energie
 • Zateplení obvodových plášťů, střešních konstrukcí a výměna otvorových výplní
 • Osvětlení, instalace fotovoltaické elektrárny či jiného zdroje obnovitelné energie, modernizace rozvodů, instalace kogenerační jednotky
 • Pořízení elektromobilu, výstavba dobíjecích stanic pro elektromobily

Kontaktní osoba

Ing. Monika Částková

Dotační poradenství

797 979 530