Havarijní plány

Nakládáte nebo manipulujete se závadnými, zvlášť nebezpečnými a nebezpečnými látkami? Pak nejspíše budete potřebovat zpracovat havarijní plán. Havarijní plán slouží k prevenci úniku závadných látek do vod a současně připravuje uživatele těchto látek na případ havárie.

Dle zákona o vodách č. 254/2001 Sb. musí mít všichni, kdo zacházejí se závadnými látkami ve větším rozsahu zpracovaný platný a schválený havarijní plán. Havarijní plánování dle zákona o vodách a náležitosti havarijního plánu dále upravuje vyhláška č. 450/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Tato povinnost se týká všech uživatelů závadných látek (tj. fyzických i právnických osob), které se závadnými látkami nakládají ve větším rozsahu, nebo pokud je zacházení s nimi spojeno se zvýšeným nebezpečím pro povrchové nebo podzemní vody (například nakládání se závadnými látkami v bezprostřední blízkosti vodních toků či nakládání se zvlášť nebezpečnými závadnými látkami).

Pro naše klienty zajišťujeme kompletní vypracování havarijního plánu včetně zajištění všech potřebných dokumentů. V případě větších a složitějších objektů provádíme i samotné šetření na místě. Výstupem může být kromě tištěné verze i digitální webová forma zpřístupněná prostřednictvím našeho geoportálu WEGAS.

Zpracování havarijního plánu

Subjektům nakládajícím se závadnými látkami, jako jsou zemědělská družstva, sklady nebezpečných látek, průmyslové objekty a další, nabízíme kompletní zpracování havarijního plánu na základě zákona o vodách č. 254/2001 Sb., z něj vycházející vyhlášky č. 450/2005 Sb. a dalších platných legislativních předpisů. Samozřejmostí je rovněž zajištění veškerých potřebných stanovisek, souhlasů a vyjádření.

Zpracování havarijního plánu stavby

Pro potřeby dokumentace pro stavební povolení zpracováváme klientům také havarijní plán stavby. Spolu s havarijním plánem stavby zpracováváme rovněž povodňové plány staveb, oboje včetně zajištění nezbytných vyjádření.

Aktualizace havarijního plánu

Naše společnost nabízí klientům kromě vypracování nového havarijního plánu také aktualizaci či doplnění a přepracování stávajících havarijních plánů. Údaje uvedené ve schváleném havarijním plánu je nezbytné aktualizovat do jednoho měsíce po každé změně, která může ovlivnit účinnost a použitelnost havarijního plánu. Aktualizovaný havarijní plán nebo jeho aktualizované části se opětovně zašlou vodoprávnímu úřadu.

Interaktivní digitální havarijní plán

Zákazníkům se specifickými požadavky a nároky nabízíme zpracování interaktivní digitální podoby havarijního plánu. Tato moderní podoba havarijního plánu v interaktivní digitální formě umožňuje snazší aktualizaci údajů, zrychluje a zefektivňuje práci a především poskytuje mnohem přehlednější a dynamičtější zobrazení informací, a to zejména grafických (plány, evakuační trasy, mapy, nákresy, tabulky a výpočty).

Nemám havarijní plán – hrozí mi pokuta?

Právnická nebo podnikající fyzická osoba, která zachází se závadnými látkami ve větším rozsahu a nemá schválený havarijní plán, se dopouští správního deliktu, za který je možné uložit pokutu až do výše 200.000,- Kč. Podobně může být právnická nebo podnikající fyzická osoba postihována, pokud poruší povinnosti při haváriích stanovené zákonem č. 254/2001 Sb.

Více informací

Více informací naleznete na našem webu HAVARIJNIPLANY.cz

Kontaktní osoba

Ing. Monika Částková
Havarijní plány
797 979 530
castkova@envipartner.cz