Vodohospodářské projekty

Poskytujeme široké spektrum služeb v oblasti vodohospodářských projektů. Zajišťujeme komplexní služby od vypracování počátečních analýz a posudků až po návrhy technických řešení. Používáme nejmodernější vybavení a sofistikované výpočetní metody, díky nimž jsme schopni garantovat kvalitu a rychlost požadovaného výstupu.

Vypracujeme nejrůznější typy vodohospodářských projektů a studií pro obce, města a další subjekty. Máme zkušenosti se studiemi na zadržení vody v krajině, stanovení záplavového území, posouzení vodních nádrží nebo výpočtem stupňů povodňové aktivity. Spolupracujeme s projektanty na projektové přípravě.

Všechny typy vodohospodářských projektů a studií jsou zpracovány dle platné legislativy a v souladu s vodním zákonem. Základním pilířem je komplexní terénní průzkum dané lokality geodetické zaměření a mapování za pomoci aplikace Gisella. Pracujeme v nejrůznějších geografických informačních technologiích, ve kterých se neustále zdokonalujeme. Součástí vodohospodářských studií a projektů je komplexní dokumentace, popřípadě je možnost předání i v mapové prohlížečce WEGAS.

Studie odtokových poměrů – záplavová území

 • Výpočet záplavového území dle vyhlášky č. 79/2018 Sb.
 • Posouzení vlivu stavby na odtokové poměry
 • Návrhy protipovodňových opatření

Studie odtokových poměrů – zadržení vody v krajině

 • Analýza srážkoodtokových poměrů z hlediska přívalových povodní a eroze půdy
 • Návrhy přírodně blízkých protipovodňových opatření ve více variantách
 • Návrhy protierozních opatření ve více variantách
 • Provázání s možností obeslání dotčených vlastníků pozemků z KN
 • Posouzení účinnosti navrhovaného opatření
 • Prezentace výstupů interaktivní formou na geoportálu WEGAS

Koncepce hospodaření s vodou na území obce

 • Vyhodnocení hospodaření s vodou v obci
 • Vytipování problémů a příležitostí obce v hospodaření s vodou
 • Variantní návrh řešení včetně postupu a priorit obce
 • Grafické vizualizace vybraných návrhů

Posouzení vodních nádrží

 • Zhodnocení technického stavu objektů, hráze a dalších parametrů vodních nádrží
 • Mapování a inventarizace parametrů pomocí aplikace GISELLA
 • Zjištění mocnosti sedimentů v nádrži
 • Návrh opravy objektů vodních nádrží a jejich management
 • Navázání oprav a odtěžení sedimentů na dotační tituly

Stupně povodňové aktivity

 • Výpočet stupňů povodňové aktivity (SPA) v hlásných profilech
 • Revize stávajících hodnot a jejich úprava po povodních
 • Provázání s digitálním povodňovým plánem

Pro vodohospodářské projekty zajišťujeme komplexní terénní průzkum a zaznamenání fotodokumentace pomocí aplikace Gisella. V případě potřeby zajistíme geodetické zaměření v dopovídající třídě přesnosti. Dále poptáváme z ČHMÚ data o srážkových událostech a průtocích. Všechny naše výstupy jsou na podkladových datech ČÚZK, kdy zajistíme jejich zprostředkování. Nedílným krokem je projednání s dotčenými orgány, vlastníky pozemků a správci toků.

Více informací

Více informací naleznete na našem webu VODOHOSPODARSKEPROJEKTY.cz

Kontaktní osoba

Mgr. Lucie Machová

vedoucí vodohospodářských projektů

735 176 364