Vodohospodářské projekty

Poskytujeme široké spektrum služeb v oblasti vodohospodářských projektů. Zajišťujeme komplexní služby od vypracování počátečních analýz a posudků až po návrhy technických řešení. Používáme nejmodernější vybavení a sofistikované výpočetní metody, díky nimž jsme schopni garantovat kvalitu a rychlost požadovaného výstupu.

Zpracujeme vám studii odtokových poměrů, koncepci hospodaření s vodou na území obce, posoudíme stav vodních nádrží, nebo stanovíme stupně povodňové aktivity. Zajišťujeme komplexní služby od vypracování počátečních analýz a posudků až po návrhy technických řešení. Při práci používáme nejmodernější vybavení a sofistikované výpočetní metody, díky nimž jsme schopni garantovat kvalitu a rychlost výstupu. Spolupracujeme s projektanty na projektové přípravě.

Všechny typy vodohospodářských projektů a studií zpracováváme dle platné legislativy a v souladu s vodním zákonem. Základním pilířem je komplexní terénní průzkum lokality, geodetické zaměření a mapování za pomoci aplikace Gisella. Pracujeme s nejmodernějšími geografickými informačními technologiemi. Součástí vodohospodářských studií a projektů je komplexní dokumentace, předání je možné i v mapové prohlížečce WEGAS.

Studie odtokových poměrů – záplavová území

 • Vypočítáme záplavové území dle vyhlášky č. 79/2018 Sb.
 • Posoudíme vliv stavby na odtokové poměry
 • Navrhneme protipovodňová opatření

Studie odtokových poměrů – zadržení vody v krajině

 • Provedeme analýzu srážkoodtokových poměrů z hlediska přívalových povodní a eroze půdy
 • Navrhneme přírodně blízká protipovodňová opatření ve více variantách
 • Navrhneme protierozní opatření ve více variantách
 • Výsledky provážeme s možností obeslání dotčených vlastníků pozemků z KN
 • Posoudíme účinnost navrhovaného opatření
 • Připravíme prezentaci výstupů interaktivní formou na geoportálu WEGAS

Koncepce hospodaření s vodou na území obce

 • Vyhodnotíme hospodaření s vodou v obci
 • Vytipujeme problémy a příležitostí obce v hospodaření s vodou
 • Vypracujeme variantní návrh řešení včetně postupu a priorit obce
 • Vytvoříme grafické vizualizace vybraných návrhů

Posouzení vodních nádrží

 • Zhodnotíme technický stav objektů, hráze a dalších parametrů vodních nádrží
 • Provedeme mapování a inventarizaci parametrů pomocí aplikace GISELLA
 • Zjistíme mocnost sedimentů v nádrži
 • Navrhneme opravy objektů vodních nádrží a jejich management
 • Navážeme opravy a odtěžení sedimentů na dotační tituly

Stupně povodňové aktivity

 • Provedeme výpočet stupňů povodňové aktivity (SPA) v hlásných profilech
 • Zpracujeme revizi stávajících hodnot a jejich úpravu po povodních
 • Provážeme informace s digitálním povodňovým plánem

Pro vodohospodářské projekty zajišťujeme komplexní terénní průzkum a zaznamenání fotodokumentace pomocí aplikace Gisella. V případě potřeby zajistíme geodetické zaměření v dopovídající třídě přesnosti. Dále poptáváme z ČHMÚ data o srážkových událostech a průtocích. Všechny naše výstupy jsou na podkladových datech ČÚZK, kdy zajistíme jejich zprostředkování. Nedílným krokem je projednání s dotčenými orgány, vlastníky pozemků a správci toků.

Více informací

Více informací naleznete na našem webu VODOHOSPODARSKEPROJEKTY.cz

Kontaktní osoba

Mgr. Lucie Machová
vedoucí vodohospodářských projektů
735 176 364
machova.l@envipartner.cz