Povodňová prohlídka

Zajišťujeme komplexní provedení povodňové prohlídky na vybraných úsecích vodních toků v obcích a městech. Mapujeme především toky v intravilánu a posuzujeme jejich stav. Z terénního šetření pořizujeme zápis včetně fotodokumentace v mapové prohlížečce. Následuje jednání se všemi dotčenými subjekty a společné místní šetření.

Povodňová prohlídka je jedním z preventivních opatření v povodňové ochraně a je nezbytným úkonem dle vodního zákona. Při povodňové prohlídce Vám komplexně zmapujeme vybrané úseky vodních toků a pořídíme fotodokumentaci pomocí aplikace Gisella.

Máme dlouholeté zkušenosti se zpracováním digitálních povodňových plánů. Povodňová prohlídka je důležitý úkon v prevenci před povodněmi. Je důležité pravidelně mapovat možná nebezpečná místa v korytech vodních toků a v záplavovém území.  Výstupy z terénního průzkumu pro vás zpracujeme na podkladových datech z ČÚZK a provážeme s aktuálními hydrologickými daty ve webové prohlížečce WEGAS. Zápis z povodňové prohlídky obdrží všechny dotčené subjekty a na společném jednání se určí odpovědnost jednotlivých účastníků a priority řešení.

Povodňová prohlídka

  • Kontaktujeme obec a provedeme rešerši stávajících hydrologických podkladů
  • Vymezíme prioritní úseky povodňové prohlídky
  • Provedeme komplexní terénní průzkum toků a aktivní zóny ZÚ
  • Vytvoříme fotodokumentaci
  • Zpracujeme terénní data v geografických informačních systémech
  • Zpracujeme zápis z povodňové prohlídky
  • Svoláme jednání se zainteresovanými subjekty (správci vodních toků (podniky Povodí; Lesy ČR, s. p.; SPÚ; …), provozovatelé vodních děl a zástupci nadřazeného povodňového orgánu – příslušného vodoprávního úřadu)
  • Proběhne společné jednání a místní terénní šetření
  • Doplníme zápis z jednání a odešleme finální dokument
  • Zapracujeme data o povodňové prohlídce do digitálního povodňového plánu

Více informací o povodňové prohlídce

Více informací naleznete na našem webu POVODNOVAPROHLIDKA.cz

Kontaktní osoba