Povodňová prohlídka

Zajišťujeme komplexní provedení povodňové prohlídky na vybraných úsecích vodních toků v obcích a městech. Především mapujeme toky v intravilánu a posuzujeme jejich stav. Z terénního šetření je pořízen zápis včetně fotodokumentace v mapové prohlížečce. Následuje jednání se všemi dotčenými subjekty a společné místní šetření.

Povodňová prohlídka je jedním z preventivních opatření v povodňové ochraně a je nezbytným úkonem dle vodního zákona. Při povodňové prohlídce Vám komplexně zmapujeme vybrané úseky vodních toků a pořídíme fotodokumentaci pomocí aplikace Gisella.

Máme dlouhodobé zkušenosti se zpracování digitálních povodňových plánů a právě povodňová prohlídky je jedním z úkonů, který vhodně doplňuje prevenci před povodněmi. Je důležité zmapovat možná nebezpečná místa v korytech vodních toků a v záplavovém území. Výstupy z terénního průzkumu jsou zpracovány na podkladových datech z ČÚZK a provázány s aktuálními hydrologickými daty ve webové prohlížečce WEGAS. Zápis z povodňové prohlídky obdrží všechny dotčené subjekty a na následném jednání se určí odpovědnost jednotlivých účastníků a priority řešení.

Povodňová prohlídka

  • Kontaktování obce a rešerše stávajících hydrologických podkladů
  • Vymezení prioritních úseků prohlídky
  • Komplexní terénní průzkum toků a aktivní zóny ZÚ
  • Provedení fotodokumentace
  • Zpracování terénních dat v geografických informačních systémech
  • Zpracování zápisu z povodňové prohlídky
  • Svolání jednání se zainteresovanými subjekty (správci vodních toků (podniky Povodí; Lesy ČR, s. p.; SPÚ; …), provozovatelé vodních děl a zástupci nadřazeného povodňového orgánu – příslušného vodoprávního úřadu)
  • Jednání a místní terénní šetření
  • Doplnění zápisu z jednání a odeslání finálního dokumentu
  • Zapracování dat o povodňové prohlídce do digitálního povodňového plánu

Více informací

Více informací naleznete na našem webu POVODNOVAPROHLIDKA.cz

Kontaktní osoba

Mgr. Lucie Machová

vedoucí vodohospodářských projektů

735 176 364